Η πορεια προς την ιδρυση μιας start-up επιχειρησης.

Από τον: Παναγιώτη Σουρλά

Η οικονομική κρίση και η εργασιακή ανασφάλεια σκεπάζουν τα όνειρα των νέων για επαγγελματική καταξίωση και δημιουργία. Παρά ταύτα, οι νέοι έχουν σχέδιο για να αντιμετωπίσουν το φάντασμα της ανεργίας. Τολμούν και δε φοβούνται την αποτυχία, δημιουργώντας καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις (τις λεγόμενες startups). Ως εκ τούτου, η νεανική και βιώσιμη επιχειρηματικότητα με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια συνιστά ένεση ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στη χώρα μας.

Τι σημαίνει, όμως, ο όρος “startup company”; Έτσι, ονομάζεται η νεοφυής επιχείρηση που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α) καινοτόμο προσανατολισμό, προσφέροντας λύσεις τόσο σε νέα προβλήματα που παρουσιάζονται όσο και σε νέες ανάγκες που δημιουργούνται , β) υψηλή και ταχεία ανάπτυξη, στοχεύοντας στη δημιουργίας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που πολλοί άνθρωποι θέλουν και στην αναζήτηση μεθόδου για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση όλων και γ) εξωστρεφή διάθεση, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις ενός κοινού που επεκτείνεται πέρα από τα εθνικά σύνορα στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού.

Μολονότι υπάρχουν πολλοί νέοι με ταλέντο, επινοητικότητα, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, διάθεση για δουλειά και δημιουργία και επιθυμούν να ξεκινήσουν το δικό τους ταξίδι επιχειρηματικότητας, δεν γνωρίζουν πρακτικά τον τρόπο για να δώσουν πνοή στα μεγαλεπήβολα σχέδιά τους. Πώς άραγε θα μετατρέψουν την ιδέα τους σε εταιρία;

Το πρώτο, μείζον και χρονοβόρο βήμα είναι η εύρεση της ιδέας-επιχειρηματικής ευκαιρίας, που θα καθορίζεται με βάση το κοινό και τις ανάγκες του. Οι επίδοξοι επιχειρηματίες οφείλουν να απαντήσουν δηλαδή, σε βασικά ερωτήματα όπως, είναι εφικτή και υλοποιήσιμη η ιδέα, ποιος ο σκοπός του εκάστοτε «προϊόντος», σε ποιον απευθύνεται, τι προσφέρει και τι το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα. Έτσι, αξιολογώντας την αγορά και τα κενά που υπάρχουν, δύνανται να δημιουργήσουν κάτι καινοτόμο με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης. Το δεύτερο βήμα και σημαντικός μοχλός για την επιτυχία είναι ο εντοπισμός αξιόλογων συνεργατών που θα συνεπικουρήσουν στην υλοποίηση του οράματος της εταιρίας και θα προσφέρουν με τις δεξιότητες τους στους αντίστοιχους ρόλους.

Για να μετέλθουν στο επόμενο στάδιο και να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση, θα πρέπει αρχικά να βρεθούν αντιμέτωποι με το δίλημμα επιλογής του καταλληλότερου εταιρικού σχήματος ή νομικής μορφής για την επιχείρησή τους. Οφείλουν, λοιπόν, να συνειδητοποιήσουν ότι η εταιρική μορφή είναι μείζον κριτήριο για την επιτυχή λειτουργία μιας εταιρίας και σε δεύτερη φάση να αξιολογήσουν τις δυνατότητές τους και να επιλέξουν με κριτήριο το χαμηλό κόστος σύστασης, το χαμηλό διοικητικό κόστος λειτουργίας, τη χαμηλή φορολόγηση και την προστασία τους έναντι των εταιρικών δανειστών κατά τα μεταγενέστερα στάδια ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά ως δεδομένα, οι επίδοξοι επιχειρηματίες θα πρέπει ακολούθως να αποφασίσουν, αν επιθυμούν να στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις ή αν επιδιώκουν μία ευρύτερη συνεργασία προσώπων. Στην πρώτη περίπτωση, μπορούν να ιδρύσουν μια ατομική επιχείρηση (μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ) και θα φορολογηθούν για τις 50.000 ευρώ με φορολογικό συντελεστή 29% και για το υπερβάλλον ποσό με 33%. Σημαντικό πλεονέκτημα του εν λόγω εταιρικού τύπου είναι η ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις. Στη δεύτερη περίπτωση, δύνανται να ιδρύσουν μια εταιρεία, που ανήκει σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με ειδική σχέση μεταξύ τους.

Συνηθέστερες νομικές μορφές που υιοθετούν οι startups είναι οι Ε.Π.Ε. και οι Ι.Κ.Ε και όχι οι προσωπικές εταιρείες(Ο.Ε. & Ε.Ε.), καθώς οι ομόρρυθμοι εταίροι λόγω του κινδύνου μη βιωσιμότητας της επιχείρησης κινδυνεύουν να απολέσουν την ατομική τους περιουσία, δεδομένου ότι ευθύνονται ατομικά έναντι των εταιρικών δανειστών για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Δεν προτιμάται ως εταιρικός σχηματισμός ούτε η μορφή της Α.Ε., ακόμα και αν είναι μονοπρόσωπη, καθώς απαιτείται εκ του νόμου για τη σύστασή της το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των 24.000 ευρώ, καταβεβλημένο είτε σε χρήμα είτε σε είδος (κατόπιν αποτίμησης της εισφοράς του περιουσιακού στοιχείου), αλλά και έξοδα δημοσίευσης, δικηγορικά και συμβολαιογραφικά, καθιστώντας δύσκολη την εύρεση του ανωτέρω χρηματικού ποσού.

Η Ε.Π.Ε. ως νομική μορφή που προτείνεται για “startup companies” είναι μια κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της, ενώ ο εταίρος ευθύνεται περιορισμένα, μέχρι το ποσό της εισφοράς του. Το απαιτούμενο κεφάλαιο καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Κάθε διάταξη περί ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας έχει καταργηθεί (άρθρο τέταρτο Ν. 4156/2013), ενώ όσον αφορά τη σύστασή της απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο (καταστατικό) και υποχρεωτική εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Με το νόμο 4072/2012 θεσπίστηκε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) στα πλαίσια των αναγκών της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για έναν εταιρικό τύπο που πλεονεκτεί έναντι των υπολοίπων, καθώς το κεφάλαιό της καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό (άρ. 11 Ν. 4155/2013), ενώ μπορεί να συσταθεί και με ιδιωτικό έγγραφο. Επίσης, προστατεύει την προσωπική περιουσία των εταίρων και προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση μόνο του διαχειριστή στον ΟΑΕΕ και όχι των εταίρων, ενώ παράλληλα οι τελευταίοι μπορούν να μετάσχουν με κεφαλαιακές (μετρητά), εξωκεφαλαιακές (εργασία) και εγγυητικές (ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας) εισφορές.

Ωστόσο, το να ξεκινήσει κανείς ένα επικίνδυνο ταξίδι δημιουργίας μιας νεοφυούς επιχείρησης χωρίς να έχει προηγηθεί σοβαρός σχεδιασμός είναι κάτι  που αντίκειται στη κοινή λογική. Για αυτό το λόγο, οι επίδοξοι επιχειρηματίες  πρέπει να χρησιμοποιούν ένα δυναμικό εργαλείο επιχειρηματικότητας, που ονομάζεται Καμβάς Επιχειρηματικού Σχεδίου. Πρόκειται για ένα δημοφιλές οπτικό εργαλείο, που στην ουσία περιγράφει, αξιολογεί και βελτιώνει το Επιχειρηματικό Μοντέλο της εκάστοτε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Ένας άλλος τρόπος να παρουσιάσουν την ιδέα τους σε επενδυτές, να μελετήσουν την υπό σύσταση επιχείρησή τους και να αποφύγουν καταστροφικά λάθη είναι να συντάξουν ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει συνήθως ένα χρηματοοικονομικό πλάνο, την περιγραφή της εταιρείας, των προϊόντων ή των υπηρεσιών της και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Το επόμενο σκαλοπάτι προς την επιτυχία απαιτεί χρηματοδοτική υποστήριξη και επενδυτικές ευκαιρίες. Η λήψη χρηματοδότησης για μία startup μπορεί να προέρχεται: είτε μέσω “bootstrapping”, μια μορφή αυτοχρηματοδότησης του επιχειρηματία από οικονομικούς πόρους του ιδίου για το ξεκίνημά του, είτε μέσω επιχειρηματικών αγγέλων, δηλαδή ιδιωτών επενδυτών που θα αναλάβουν ρίσκο, με αντάλλαγμα εταιρικό μερίδιο. Άλλος ένας τρόπος χρηματοδότησης είναι το “venture capital”, κεφάλαια που χρηματοδοτούν επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν επιδείξει αποτελέσματα, με αντίτιμο τη συμμετοχή των επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο. Ανερχόμενοι και πολλά υποσχόμενοι τρόποι χρηματοδότησης εταιρειών είναι το το “crowdfunding” και το “equity funding”, μέθοδοι για άντληση κεφαλαίων, κατά κύριο λόγο μέσω του διαδικτύου.

Αναμφίβολα από τα παραπάνω συνάγεται η ανάγκη θεσμοθέτησης της χρηματοδότησης, ώστε οι επιχειρηματικές ιδέες να υλοποιούνται και να μη τυγχάνουν προσκομμάτων. Ενθαρρυντική είναι και η προσαρμογή του  εταιρικού δίκαιου στις ανάγκες της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, η οποία στοχεύει στην απλούστευση και στην ευελιξία των εταιρικών μορφών. Αξίζει, λοιπόν, οι νέοι να ταξιδέψουν και να ανακαλύψουν τον κόσμο του «επιχειρείν», στο οποίο πρωταγωνιστές θα είναι οι ίδιοι, αξιοποιώντας δίχως περιορισμούς το μυαλό τους και τις ικανότητες τους, δίνοντας υπόσταση στις ιδέες τους.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s